Przejdź na nową stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne

W polityce prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach zbierania, przetwarzania i wykorzystywania oraz o prawach osób, których dane dotyczą.

Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Merida Polska jest administratorem i przetwarza dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł za wyjątkiem danych osobowych pracowników oraz przetwarzanych w ramach umów powierzenia.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem twoich danych osobowych jest Merida Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (41-800)  przy ul. M.C. Skłodowskiej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy pod nr KRS 0000019537, kapitał zakładowy 135 000 PLN, NIP: 631-23-00-850, REGON: 008174780 , zwana dalej „Merida Polska”.

III. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Merida Polska prosimy kierować na podane poniżej adresy:

Merida Polska Sp. z o.o.
ul. M.C. Skłodowskiej 35
41-800 Zabrze

Lub na adres mailowy:
rodo@merida.pl

 

IV. Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych

Cel przetwarzania danych Podstawy prawne Okres przetwarzania
Rejestracja konta w naszych portalach Art. 6 ust 1a) RODO zgoda osoby której dane dotyczą do czasu cofnięcia zgody
Wykonanie umowy, zamówienia, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą art 6 ust 1 b)  RODO wykonanie umowy, zamówienia, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą do czasu wykonania takiej umowy, zamówienia oraz przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów
Wykonanie umowy, zamówienia – dane osobowe osób wskazanych w umowach lub do kontaktu Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora danych do czasu zakończenia
i przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów
Rekrutacja Art. 6 ust 1 a) RODO zgoda osoby której dane dotyczą 4 miesiące od  czasu zakończenia rekrutacji
Newsletter Art. 6 ust 1 a) RODO wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą do czasu wycofania zgody
Odpowiedź na zapytanie Art. 6 ust 1 a) RODO wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą do czasu  udzielanie odpowiedzi oraz przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu (okres przedawnienia ewentualnych roszczeń) albo  cofnięcia zgody przez osobę pytającą
Reklamacja Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora do czasu przedawnienia roszczeń wynikających
z przepisów
Rachunkowy, podatkowy Art. 6 ust 1 c) RODO Przez okres 6 lat od dnia zakończenia usługi, umowy, zamówienia
Dochodzenie roszczeń lub ochrona  przed roszczeniami art 6 ust 1 f RODO prawnie uzasadniony interes Niezbędny do wykonania zobowiązania oraz przedawnianie roszczeń
Marketing produktów i usług w tym profilowanie Art. 6 ust 1 a) RODO zgoda osoby której dane dotyczą do czasu wycofania zgody
Marketing produktów i usług w tym profilowanie Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora do czasu wniesienia sprzeciwu
Organizacja i promocja eventu Art. 6 ust 1 pkt f RODO  uzasadniony interes administratora do zakończenia eventu oraz przedawnienia roszczeń
Konkursy, testy Art. 6 ust 1 a ) RODO zgoda osoby której dane dotyczą do czasu wycofania zgody albo do czasu zakończenia konkursu, testów
i przedawnienia roszczeń

 

V. Źródło pozyskiwanych danych oraz rodzaj danych udostępnionych przez inne podmioty

Merida Polska  otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub za pośrednictwem innych osób ( od pracodawcy danej osoby, od innego pracownika lub innego podmiotu z którym ta osoba stale współpracuje).

W przypadku gdy pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana mają Państwo bezpośrednią kontrolę nad zakresem zbieranych przez Merida Polska danych.

W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Merida Polska zbiera zazwyczaj dane służące do kontaktu związane z działalnością zawodową takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, stanowisko lub funkcję oraz ewentualnie inne dane wynikające z zamówienia, umowy na podstawie której następuję udostępnienie danych.

VI. Cookies

Na naszych stronach internetowych możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowym może przesyłać do przeglądarki użytkownika w celu ich zapisywania na komputerze, tablecie  użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym. Pliki cookies mogą ułatwić korzystanie z serwisu internetowego poprzez zachowanie informacji o statusie, aplikacji, preferencjach i innych informacji o użytkowniku, a także administrowanie tymi informacjami. Ustawienia większości przeglądarek zezwalają na akceptację polików cookies, ale użytkownicy mogą je zmienić, aby odmówić akceptowania plików cookies lub otrzymywać ostrzeżenie przy ich przesyłaniu.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat używania przez nas piklów cookies, zapoznaj się z polityką cookies dostępną na naszych stronach internetowych.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VIII. Konsekwencje niepodania danych

 1. W przypadkach formularzy elektronicznych (np. kontaktowych) podanie danych jest dobrowolne, jedynie brak podania danych wskazanych jako obowiązkowe skutkować będzie brakiem możliwości wysłania formularza, udziału w evencie lub zapisu na newsletter.
 2. W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia podanie danych niezbędnych do wykonania umowy oraz obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.
 3. W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli w zakresie działań marketingowych, zakupowych, sprzedażowych ich podanie jest w pełni dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

IX. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takich przypadkach zawieramy umowy z podmiotem trzecim, w których zawarte są postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu zapewniania należytej ochrony danych osobowych oraz zachowania naszych standardów.

Merida Polska wchodzi w skład światowej sieci i wspólnie z innymi usługodawcami usług profesjonalnych prowadzi swoją działalność za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych
z siedzibą w innych państwach. Twoje dane osobowe mogą być więc przekazane do państwa spoza UE.

W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku do którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE
w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

Przechowywane przez nas dane mogą być przekazane:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na mocy umów powierzenia (procesorzy)
 2. Podmiotom świadczącym usługi hostingowe i zarządzania stronami internetowymi
 3. Podmiotom świadczącym usługi z zakresu dostarczenia oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania i sprzętu, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa, analiza danych
 4. Podmiotom realizującym kampanie marketingowe
 5. Podmiotom świadczących usługi w zakresie badań ankietowych w tym satysfakcji klienta
 6. Firmom windykacyjnym
 7. Audytorom, biegłym, doradcom prawnym oraz podatkowym
 8. Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym, państwowym i samorządowym na podstawie przepisów prawa

X. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych
 2. sprostowania (zmiana, aktualizacja) danych
 3. usunięcia danych (w przypadkach wskazanych w RODO )
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. przenoszenia danych w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub umowa, której Pani/Pan jest stroną
 7. wycofania zgody w przypadku gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody.

  W przypadku gdy Pani/Pan chcą  wypisać się z newslettera, link do wypisania się z usługi znajduje się w każdej wysłanej do Pani/ Pana wiadomości lub prosimy o  skorzystanie z danych zawartych w pkt III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”

  Jeżeli chce Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych  prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych zawartych w pkt III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE dostępna jest na stronie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Merida Polska zastrzega sobie prawo realizacji powyższych praw po dokonaniu pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej o realizację prawa.

Realizacja w/w praw zależy od szczegółowych warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia Pani/Pana żądania otrzymają Państwo odpowiedź wraz
z uzasadnieniem odmowy.

W przypadku chęci realizacji praw skorzystaj z danych wskazanych w punkcie III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”

Prosimy o nieprzesyłanie za pomocą formularzy kontaktowych, stron internetowych szczególnych kategorii danych osobowych (ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, informacji dotyczących zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych genetycznych, danych biometrycznych, informacji o życiu seksualnym, orientacji seksualnej, wyroków skazujących i naruszeń prawa). W przypadku podania takich informacji przez Panią/Pana, będzie to oznaczać wyrażenie przez Panią/Pana wyraźnej zgody na zbieranie i wykorzystanie  przez Merida Polska takich informacji w sposób określony w formularzu, dokumencie w którym dane zostały nam ujawnione.

XI. Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Merida Polska dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz stosuje zabezpieczenia chroniące dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.  Wdrożyliśmy odpowiednie polityki, procedury i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz regularnie kontrolujemy czy zastosowane środki są adekwatne do zabezpieczenia posiadanych danych.

XII. Nota od administratora

Merida Polska zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności w szczególności gdy okaże się to niezbędne lub zalecane z uwagi na wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w zakresie przetwarzania danych osobowych, zmianę technologii, sposobów i celów przetwarzania danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja na dzień 22.05.2018 r.